İşyeri Hekimliği Eğitimi

resim

Firmalara özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri ve dokümantasyon ve prosedür incelemeleri yapılarak gerçekleştirilir.

6003 sayılı kanunda yer alan İş yeri Hekimlerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının sınavı hakkında kanun maddesi doğrultusunda, henüz taslağı yayınlanan, ve firmamız şahsi görüşü olarak Ekim ayı içerisinde yayınlanmasını beklediğimiz yönetmeliği takiben, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlarının sınavı Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacaktır.

Katılımcı Listesi As Eğitim Kurumu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.

Sınav başvurularınız; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne her bir kursiyer tarafından şahsen yapılacaktır.

As Eğitim Kurumu olarak mezunlarımızın listesi; www.asisguvenligi.com adresinde, Ana sayfamızda, mezunlar bölümünde yer almaktadır.

Sınav takvimi ile ilgili her türlü bilgi tarafımızdan mail adreslerinize iletilecektir.

AS EĞİTİM KURUMLARI

Sağlık hizmetlerinin temel amacı sağlıklı toplum hedefine ulaşılmasıdır. Sağlıklı toplum, hastalık ve ölümlerin azaldığı, ortalama yaşam süresinin ve kalitesinin arttığı toplumlardır. Sağlıklı toplum hedefine ulaşmak amacıyla sistematik bir biçimde yürütülmesi gereken faaliyetleri üç ana başlıkta toplamak mümkündür.

Bunları sıralamak gerekirse;

 1. Sağlığı bozulan ve bozulması olası bireylere yönelik olarak tedavi edici ve bireysel koruyucu sağlık hizmetlerini ulaşılabilir kılmak gereklidir.
 2. Toplumun sağlıklı davranışlar kazanmasını hedefleyen sağlık eğitimi çabalarının yürütülmesi gereklidir.
 3. Sağlıklılık için gereken yaşam koşullarını sağlayan çevresel düzenlemeler yapılması gereklidir.

Sağlıklı toplum hedefine ulaşmak için bu üç temel faaliyet işyerleri için ayrı bir önem arz eder. Çünkü, işyerleri sağlığı tehdit eden bir çok faktör barındırmaktadır ve bu riskler yaşamın diğer alanlarına göre çok daha fazladır.

Kaza, yaralanma ve hastalanma riski daha yüksek olduğu için; işyerlerine yönelik sağlık hizmetleri bilinçli, planlı ve organize olmuş çabalarla ve eğitimli sağlık personeli ile yürütülmelidir. Bu hizmetler yürütülürken ekip hizmeti, yönetim desteği, mevzuat uyumu çok önemlidir.

Çalışanların hastalıkları ve işyeri ortamından kaynaklanan hastalıkları konusuna ilk dikkat çeken bilim adamı İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633- 1714 )dir.

Bernardino Ramazzini

Tıpta iş sağlığının babası olarak bilinen Ramazzini’nin iş sağlığına katkıları büyüktür. Meslek hastalıkları konusunda “Çalışanların Hastalıkları” (De Morbis Artificum Diatriba) isimli kitabı bu konuda bir ilktir.

Hekimlerin hastanın mesleğini sorması (işini sor) ilkesini ortaya koyan bilim adamıdır. Ramazzini, bazı hastalıkların, insanların işyerinde karşılaştıkları etkenlerden kaynaklandığını, yani işle ilgili olduğunu bildiği için bütün hekimlere, hastalarının mesleklerini de sormalarını öğütlemiştir. Günümüzde hastalardan öykü alınırken kişinin mesleğinin sorulması, Ramazzini’nin bu öğüdüne dayalıdır. Ramazzini hastalığın, kişinin işi ile ilişkili olabileceği düşünüldüğünde “ayrıntılı meslek öyküsü” (full occupational history) alınmasını da önermektedir.

İşyeri hekimliği işyeri sağlık hizmetlerinin omurgasını teşkil eder. İşyeri hekimliği, şu anda ülkemizde bir uzmanlık dalı değildir; ancak işyeri hekimliği terimi mezuniyet sonrası konuya özel eğitim alan tıp fakültesi mezunları için kullanılmaktadır.

‘İş sağlığı hizmetleri’ terimi ile bir işyerinin içinde yada yakınında

a)İşçileri, işlerinden yada işin yapıldığı koşullardan kaynaklanabilecek her türlü zarardan korumak

b)Özellikle işin işçiye uygun hale getirilmesi ve işçilerin uygun oldukları işlerde çalıştırılması ile, işçilerin fiziksel ve mental uyumuna katkıda bulunmak

c)İşçilerin olası en yüksek düzeyde fizik ve mental iyilik durumlarını oluşturmak ve sürdürmede katkıda bulunmak

İşyeri hekimi “iş sağlığında özel eğitim görmeli, hizmetin değişik görevlerini belirleyen yasa ve yönetmeliklerini bilmeli bunun yanında, sanayi hijyeni, özel acil tedavi ve müdahaleler ve iş sağlığı konusunun ayrıntılarına hakim olmalıdır”

İşyeri hekimliği, kişilerin ilk başvurdukları anda varolan sağlık sorunlarının birçoğunun üstesinden gelebilir. Fakat gerekli olduğunda, hastanın uzman kliniğine ya da başka bir sağlık çalışanına uygun şekilde ve zamanında sevk edilmesini sağlamalıdır. Bu gibi durumlarda, İşyeri hekimi, hastayı mevcut hizmetler ve onlardan nasıl yararlanılacağı konusunda bilgilendirmeli ve hastanın alacağı tavsiye ve desteklerin koordinatörü olmalıdır. İşyeri hijyen ve güvenliği konularında araştırma - geliştirme, iş ve işçi uyumu, sağlık eğitimi, inceleme – araştırma görevlerini en iyi şekilde yürütme bakımından işçi kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yapmalıdır.

İşyeri hekimi iş sağlığı hizmetleri kapsamında başlıca aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yapar,
 • İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunur, danışmanlık yapar ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izler,
 • Özelliği olan çalışanları; (gebe ve emzikli kadınları, on sekiz yaşından küçükleri, iki yaşından küçük çocuğu olan anneleri, meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alanları, kronik hastalığı olanları, malul ve özürlüleri, alkolikleri, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanları) yakın takip ve koruma altına alır,
 • Özürlülerin, Kronik hastalığı olanların gerekli sağlık muayenelerini yapar,
 • İşyerinde ilk yardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonunu yapar, ilgili personelin eğitimini sağlar ve acil tedavi hizmetlerini yürütür,
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama çalışmaları yapar,
 • Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçların çalışanlar yönünden değerlendirmesini yapar,
 • İşyerinin genel hijyen koşullarını izler, sağlıklı çalışma ortamı ve çalışma çevresi oluşturmak için çalışır.
 • Meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alan çalışanların izleme ve kontrolünü yapar, Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile sürekli işbirliği içinde çalışır,
 • Mevzuatlarda belirtilen diğer görevleri yapar.

Halihazırdaki yasal kurallara göre işyeri hekiminin yukarda sayılan hizmetleri yerine getirebilmesi için tıp fakültesi eğitimine ilaveten bu alanda özel eğitim alması gereklidir. Bu eğitimi alan hekimler işyeri hekimi olarak çalışabilmek için Bakanlıkça verilmiş işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmalıdırlar.

İşyeri hekimliği sertifikası;

 • a. İş müfettişliği yapmış veya üniversitelerden iş sağlığı bilim doktorası veya bilim uzmanlığı almış, iş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığı veya işyeri hekimliği yan dal uzmanlığı almış olan hekimlere istekleri halinde,
 • b. Bakanlıkça düzenlenen işyeri hekimliği sertifika eğitim programlarına katılan ve eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan hekimlere verilmektedir.

 • Sosyal medya